Mapujte s námi tři šířící se motýly časného léta

Pomozte lépe zmapovat výskyt našich motýlů prostřednictvím svých nálezů či 
fotek, ať už mailem (info@lepidoptera.cz), nebo na Facebooku (skupina Motýlí 
klenoty). Zasíláním dat pomáháte motýly chránit.

Nocující bělásci ovocní. Foto Marek Vojtíšek (www.kolas.cz)Bělásek ovocný (Aporia crataegi) patří díky opakovanému masovému řádění jarních larev k vůbec prvním motýlům, nějakým způsobem zmiňovaným v české historické literatuře. V nedávné minulosti šlo druhu nicméně spíše o holé přežití, nyní se ale situace, pevně doufejme, postupně ustaluje a tento veliký a nápadný motýl typický pro tzv. postindustriální stanoviště se leckde vrací tam, kde postupně vymizel:

V minulosti rozšířen po celém území, ve druhé polovině 20. století zaznamenal výrazný ústup, přerušovaný občasnými invazemi, jež vedly k založení dočasných populací. Počátkem 90. let 20. století byl dočasně nezvěstný v celém státě, pak se však začal šířit z oblastí trvalého výskytu v Německu do severních a západních Čech. V současnosti pravidelně nalézán i ve středních Čechách, od roku 2005 ojedinělé nálezy i v jižních Čechách, nejnověji expanduje také v severovýchodních Čechách až po západní polovinu podhůří Krkonoš. Na jižní Moravě nalezen po mnoha letech jeden jedinec v roce 2006. V současnosti na celé Moravě nezvěstný.
V současnosti v západní polovině státu expanduje a není ohrožen, naopak na celé Moravě je nyní nezvěstný. Netroufáme si soudit, co je příčinou rozsáhlého kolísání početnosti tohoto druhu v severních oblastech jeho areálu. Lze si představit, že tento druh žil ve střední a severní Evropě vždy na hranici areálu, jeho výskyt byl obnovován migracemi z jihu. Rovněž je pravděpodobné, že ve střední Evropě tento primárně lesostepní motýl vinou intenzifikace sadařství ztratil své náhradní biotopy – ovocné sady. V současnosti prosperuje v oblastech značně pozměněných těžkým průmyslem, a tudíž nevhodných pro intenzivní zemědělství: obsazuje industriální stanoviště na výsypkách, haldách a okrajích dálnic. Protože obdobná situace se týká i jiných xerotermích organismů, musí být význam post-těžebních stanovišť coby refugií lesostepní fauny brán v úvahu při plánování rekultivací. Z hlediska ochrany přírody jsou zcela nepřípustné velkoplošné rekultivace formou výsadby lesů či zalučnění travobylinnými směsmi. V neposlední řadě je důležité ukončit hysterii sadařů při gradaci běláska ovocného a zamezit likvidaci hnízd zimujících housenek.
Mapka rozšíření běláska do roku 2014. Červené jsou nálezy po roce 2002. Čím chladnější barva, tím je nálezový údaj starší.
Mapka rozšíření běláska do roku 2014. Červené jsou nálezy po roce 2002. Čím chladnější barva, tím je nálezový údaj starší. Jasně patrný je úprk motýla z Moravy a Slezska (Databáze Mapování motýlů ČR, ENTÚ BC AV ČR).

Méně zkušení mapovatelé mohou motýla jistým způsobem zaměnit s ostatními druhy bělásků a měli by si proto druh lépe prostudovat včetně určovacích klíčů.


Samec bělopáska tavolníkového, foto J. DvořákBělopásek tavolníkový (Neptis rivularis) je (dosud) výhradně jihočeský motýl, jehož samci aktivují v prvních červnových dnech (premiérový letošní nález máme z 2.6.), přičemž vydrží až do srpna. Ačkoli jsou původním nebo primárním biotopem motýla systémy rybničních soustav na Třeboňsku s velkorysými porosty živné rostliny tavolníku, zvíře se momentálně šíří především v obcích při okraji areálu druhu, kde jsou výsadby tavolníku běžným jevem. Motýl se tak již pravidelně vyskytuje kupříkladu i při okraji sídliště Máj v Č. Budějovicích. Co je však opravdu zajímavé – bývá v posledních letech nalézán také na západní Vysočině, a to dokonce již pár kilometrů od historické hranice Moravy. Zatím nejvýchodnější nálezy z posledních let pocházejí z kvadrátu 7057 (okolí Landštejna) z roku 2014 od Marka Fišera a Pavla Chytry – už pouze ca 5 km (!) od historické hranice Moravy. Bělopásek je tak na nejlepší cestě stát se opět legitimním příslušníkem moravské fauny:

Mapka rozšíření bělopáska do roku 2014. Červené jsou nálezy po roce 2002. Čím chladnější barva, tím je nálezový údaj starší.
Mapka rozšíření bělopáska do roku 2014. Červené jsou nálezy po roce 2002. Čím chladnější barva, tím je nálezový údaj starší (Databáze Mapování motýlů ČR, ENTÚ BC AV ČR).


Pohybujete-li se při okraji areálu výskytu druhu, máme samozřejmě značný zájem o vaše reporty a nálezy. Zasíláním takových dat nám pomáháte motýly lépe pochopit a chránit. Hlubší informace o druhu najdete zde, a to včetně určovacích klíčů. Motýla si v tuzemských podmínkách nicméně nelze s ničím splést, snad vyjma vzdáleně podobných bělopásků topolového a dvouřadého či babočky síťkované, které se také mohou vyskytovat na téže biotopech. Žádný jiný bělopásek z rodu Neptis se na území ČR bohužel již drahnou dobu nevyskytuje.


Leckde v Čechách úspěšně pokračuje také (na Moravě již dávno vítězné) tažení ohniváčka černočárného (Lycaena dispar), který patří k našim největším a nejnápadnějším (a také nejméně vybíravým) modráskoidům:

V minulosti žil v Čechách zaručeně na jihu a jihovýchodě území, kde vymizel v 
první polovině 20. století. Na Moravě byl ještě na počátku 20. století 
považován za velkou vzácnost, omezenou na jih území. Zhruba od poloviny 
20. století začal expandovat na sever a pronikl až do jihozápadních údolí 
Nízkého Jeseníku, severního předhůří Beskyd a Moravské brány. Po roce 2000 
osídlil také Ostravsko, Karvinsko, Opavsko, Krnovsko a Osoblažsko. 
V současnosti žije již na celé Moravě kromě vysokých poloh. V Čechách byl 
znovu nalezen roku 1991, po roce 2000 známo několik nálezů z jižních Čech 
a zjištěn pravidelný výskyt v České Třebové a ve Frýdlantském výběžku. 
V posledních letech se dále rozšířil do téměř celých východních Čech (např. 
Svitavsko, Podorličí, Polabí, v roce 2012 osídlil dokonce jižní svahy Krkonoš) 
a jižní části Vysočiny. V jižních Čechách se již vyskytuje pravidelně (např. 
Českobudějovicko a Třeboňsko) a zcela nově pronikl z východu i do středních 
Čech (např. Kolínsko) a ze severu na Liberecko, Šluknovsko a Ústecko. Masivní 
expanze motýla ve střední Evropě i nadále pokračuje.
V posledním desetiletí není ohrožen, naopak výrazně zvětšuje areál rozšíření 
a osídluje často ruderální stanoviště. Expanze je zřejmě vysvětlitelná masovým 
používáním dusíkatých hnojiv, jež vedlo k expanzi širokolistých šťovíků 
na dříve relativně oligotrofní stanoviště. V ČR a EU legislativně chráněn. 
(www.lepidoptera.cz)

Mapka rozšíření "dispara" do roku 2014. Červené jsou nálezy po roce 2002. Čím chladnější barva, tím je nálezový údaj starší.
Mapka rozšíření „dispara“ do roku 2014. Červené jsou nálezy po roce 2002. Čím chladnější barva, tím je nálezový údaj starší. Za pozornost stojí porovnání s pouze o něco málo starší mapkou na našem webu, kde je jasně patrný markantní rozdíl v distribuci zvláště v severozápadní části areálu výskytu motýla (Databáze Mapování motýlů ČR, ENTÚ BC AV ČR).


Rub křídel ohniváčka černočárného, foto Marek FišerMějte na paměti, že při mapování zvířete hrozí záměna především s ohniváčkem celíkovým, s nímž může lokálně sdílet stejná stanoviště, v případě samic pak i s dalšími druhy ohniváčků. V Čechách (kromě východních a části jižních a severočeských výběžků) ohniváček motýl stále není příliš běžný a ve většině Čech na rozdíl od Moravy ještě chybí. Stabilně nicméně expanduje na západ. Dívejte se po něm hlavně v západních a severních Čechách a nálezy nám hlašte, ať lépe zachytíme další průběh jeho šíření.